KRETINGOS LOPŠELIS – DARŽELIS „ ŽILVITIS“

VAIKO GEROVĖS PROJEKTAS

„AUKIME KARTU“

 

Bendro pobūdžio informacija

Projekto pavadinimas „ Aukime kartu“

Informacija apie projektą ir vykdančią mokyklą:

Kodas-190278819

Adresas- F. Janušio g. 14, LT _ 97140 Kretinga.

Telefonas 8-445 79343

Elekrtoninis paštas darzelis@zilvitis.kretinga.lm.lt

Projekto pristatymas( altualumas, tikslas, uždavyniai, turinys, metodai, siekiami rezultatai, sėkmės kriterijai)

Visi žmonės gimsta kokiam nors darbui. Visi žeme vaikščiojantys turi savo priedermes gyventi ( E. Hemingvėjus).

Žmogaus požiūris į pasaulį, vertybių suvokimas formuojasi dar ankstyvoje vaikystėje. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – ugdytiniams priimtinomis formomis padėti tenkinti jų prigimtinius poreikius, tame tarpe ir socialinius.

Tėvai ir pedagogai yra lygiaverčiais partneriais, kurių pastangomis tobulinamas vaikų ugdymas. Dvi suaugusiųjų žmonių grupės ( tėvai ir pedagogai) turi nuolat tobulinti vaikų ugdymo metodus tarpusavyje bendraudami ir bendradarbiaudami. Tai grindžiama tėvų ir pedagogų individualiu patyrimu, kai kiekvienas iš dalyvių bendrai su kitais veikdamas suranda galimybių išsaugoti savo vertę ir kartu įgyvendinti tai, kas bendrai sumanyta.

Vaikystė yra svarbiausias laikotarpis, nuliamentis kiekvieno žmogaus likimą. Tai laikotarpis, kuris įvertina mumyse pasitikėjimą žmonija, arba atstumia nuo jos. Ikimokyklinė vaikystė tai laikas, kai padedami pagrindai gyvenimo meilei ir mokymuisi, atsparumui gyvenimo negandoms. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmas. Spartus fizinis augimas, intensyvus, šiuolaikiškas psichinių funkcijų plėtojimasis, daro vaiką jautrų lengvai pažeidžiamą. Kaip tik ikimokykliniame amžiuje susiklosto asmenybės pagrindai, kurie vėliau mažai kinta. Dėl to suaugusiojo žmogaus asmenybės problemų ištakos – jos vaikystėje. Vaikui tinkamai ugdyti reikalingos darnios, doros šeimos rūpestis, meilė ir supratimas. Tokia atmosfera turi būti ir šeimai talkinančiose ikimokyklinėse įstaigose.

Šiuolaikinis vaikas, kaip pažymi skandinavų mokslininkas L. Dsncik, gyvena dvigubos socializacijos sąlygomis: vaikai turi prisitaikyti prie dviejų skirtingų kontekstų – šeimos ir ugdymo institucijos ( vaikų darželio). Daugelis mažųjų šiandien turi dalintis savo gyvenimą į dvi iš esmės skirtingas aplinkas, todėl jiems iškyla užduotis – integruoti tas dvi iš esmės skirtingas institucijas, derinant specifinius skirtingų aplinkų reikalavimus. Mokslinės žinios bei vaikystės tyrimai iš esmės teikia mažai reikšmės pačios vaikystės dinamiškumo aspektui. Dauguma žinių apie vaiką yra neadekvačios, nes remiasi praeities visuomenės raidos etapais, integruojant tą socialinį kontekstą, kuriame vaikas gyvena. Visuomenės modernėjimas daro įtaką ir vaikų auklėjimui, nes dauguma ikimokyklinio amžiaus vaikų didesnę paros dalį praleidžia neformaliose institucijose nei šeimoje. Todėl lopšelis-darželis siekia būti atviras visuomenei, ieškoti naujovių kokybės gerinimui.

Problemos apibrėžimas: dažnai tėvai galvoja, kad suaugusia vieta jų vaikaui – namai. Jie mano, kad darželyje vaikui gali grėsti įvairūs pavojai ir jie negalėsią apsaugoti savo atžalos. Taip suaugusieji formuoja neigiamą vaiko požiūrį į kitus. Kuo labiau sutampa šeimos, darželio ir visuomenės reikalavimai elgesiui, tuo lengvesnės ir greitesnės būna vaiko socializacija naujoje aplinkoje. Iškilusias bendravimo ir elgesio problemas turime spręsti kartu: tėvai, vaikai ir mes pedagogai.

Aktuali ir spręstina problema išlieka – bendruomenės sutelktumas bendram tikslui, gero mikroklimato užtikrinimas, tėvų įtraukimas į darželio veiklą.

Projekto tikslas – plėtoti ugdytinių socialinę kompetenciją, palaikant ir skatinant vaiko natūralų domėjimąsi suaugusiais,padėti suvokti savo vietą šeimoje, tėvų profesinės veiklos nauda šeimai ir reikalingumu domėtis kita socialine aplinka.

Projekto uždaviniai – siekti efektyvių bendravimo ir bendradarbiavimo formų tarp šeimos ir darželio, tarp ugdytinių ir pedagogų.

Teikti informacija tėvams ir pedagogams apie vaiko raidos pažinimą.

Mokyti bendrauti su nepažįstamais suaugusiais žmonėmis: mokyti pasisveikinti, teisingai kalbėti, nebijoti ko nors paklausti, siekti ką nors daryti drauge, stebėti, tyrinėti, vaizduoti, komentuoti.

Kaupti ir sisteminti informaciją apie įvairias profesijas, tarnybas.

Siekiami rezultatai, sėkmės kriterijai:

  1. Stiprės įstaigos ryšiai su šeima;
  2. Formuosis bendravimo tradicijos;
  3. Ugdysis dorinių vertybių visuma būnant, bendraujant kartu;
  4. Gylės suvokimas, kad asmenys, kaip socialiniai individai, priklauso vienas nuo kito, o šeima jiems suteikia saugią aplinką;
  5. Įgys žinių apie įvairias profesijas.

Vykdomas projektas skatins turtingą bendravimą su šeimomis, kitų įstaigų ugdytiniais ir pedagogais, siekiant bendro veiklos rezultato.

Tėvai ir kiti bendruomenės nariai turės galimybę išklausyti ir gauti profesionalios informacijos apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko raidios ypatumus, apie konflikto sprendimo būdus. Ugdysis bendruomeniškumas, kūrybiškumas.

Bus plėtojamos ir kitos kompetencijos: komunikavimo, pažinimo, sveikatos ir meninė.

Projekte numatytus uždavinius padės įgyvendinti tinkamas pedagogų pasirengimas ( konkrečių veiklos tikslų numatymas, priemonių ir medžegų parinkimas, dalijimasis gerąja darbo patirtimi), aktyvus tėvų dalyvavimas bei jų pagalba.

Naudojami įvairūs ugdymo metodai ir būdai ( stebėjimo, pokalbio, ekskursijos ir išvykos, parodų aoganizavimai) kompetencijų plėtotę orentuotą tikslą.

Projekto veiklos kryptys: bendro pobūdžio ( prevencinė, pažintinė, meninė, turistinė ir kt.)

Projekto veikla: organizuojant darželio veiklą, visas dėmesys orentuotas į vaiką. Darželis dirba pasirinkęs etnokultūrinę kryptį. Parengtas projektas „ Etnokultūrinių vertybių perdavimas ir perėmimas ikimokykliniame amžiuje“ 2009 ir 2010 metais parengtas projektas < Augu sveikas ir saugus“, „ Šeima ir darželis – sėkmingos vaikystės pagrindas“, 2011 metais iškilo poreikis šiuos projektus apjungti į vieną. Parengtas projektas „ Saugumo jausmo užtikrinimas per etnokultūrą“, integruojant į ikimokyklinio ugdymo ugdymą.  Etnokultūros puoselėjimas siejamas su sveiku ir saugiu, mokančiu ir nebijančiu reikšti savo mintis, tyrinėjančiu, stebinčiu, bendraujančiu vaiku. Todėl 2012 – 2013 metais projektas bus tęsiamas kitu pavadinimu „ Aukime kartu“. Vaikas socialiai brendo perimdamas ankstesniųjų kartų patyrimą artimų žmonių aplinkoje ir įsitvirtindamas į veiklą bei tradicijas, papročius būdamas saugus. Rengiant projektą, buvo pažvelgta iš vaiko pozicijos. Bus siekiama apgalvoti būdus ir metodus bei konkrečias praktines užduotis, kurios padėtų vaikų gebėjimams atsiskleisti, formuoti emocinius ir bendravimo įgūdžius, vaiko gerovei įstaigoje formuoti.

 

Veiklos kryptis Veiklos turinys Vykdytojai Terminas
Tėvų susirinkimas(dalyviai-tėvai,pedagogai,kiti bendruomenės nariai, ) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos pažinimas. Auklėtojos, psichologė, darželio administracija. 2012m. rugsejo 20d.
„ Dėdė rudenėlis“ rudens šventė. ( Rudens gėrybių šventė, paroda, pramoginis rytas. Grupės auklėtojos, vaikai, tėvai, bendruomenės nariai. Auklėtojos, specialistai-logopedas, meninio ugdymo mokytojas, kiti specialistai.( metodininkas). 2012m. Spalio mėn. L/d „ Žilvitis“ salė.
Pavakarojimas(dalyviai-tėvai, vaikai, pedagogai, svečiai) Adventinis pavakarojimas- Kalėdų belaukiant. ( Vakaronė salėje ir grupėje prie tradicinio šventinio stalo).

 

 

„ Sustokime ties Avento slenksčiu“, praktiniai užsiėmimai: stalo serviravimas, ruošimas, tradicinių patiekalų ruošimas, žaislų darymas, giesmių ir žaidimų mokymasis. Grupės tėvai, vaikai, auklėtojos, darželio bendruomenė,Sesuo vienuolė Danutė. 2012m.

Gruodžio 18d.

„Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ Mažojo futboliuko įtraukimas į mūsų bendruomenę.

 

Auklėtojų mokymai, vaikų ir tėvelių supažindinimas su futbolu. Grupės auklėtoja Vilma Balsevičienė, socialiniai partneriai.

 

2013m. Sausis.
Susitikimas prie apvalaus stalo su psichologu „ Aš saugus kai žinau“. Grupės tėvų susirinkimas. Iškilusių problemų, klausymų aiškinimasis, ieškojimas teisingo sprendimo. Auklėtojos, psichologė, tėvai. 2013m. Vasaris.
Sportinis pramoginis rytmetys „Pažaiskim futboliuką“( dalyviai visos grupės, tėveliai).

 

 

Padėkime vaikams pajusti sportinį džiaugsmą. Grupių auklėtojos, vaikai, tėvai. 2013m. Kovas, Balandis.
Pažintinė išvyka (visa bendruomenė) Šeimų ir darželio bendrystė ir tradicijų puoselėjimas.Renginys šeimos mėnesiui. Dalyvavimas Šv. Mišiose už šeimas. Aplankyti bažnyčią, susipažinti su jos istorija. Edukaciniai užsiėmimai Kretingos muziejuje. Auklėtojos, tėvai, vaikai, visa bendruomenė. 2013m.  Gegužė, birželis.
Popietė „ Pabūkime kartu“.( tėvai, pedagogai, vaikai). Piešinių paroda „ Aš ir mano šeima“

Ekskursija „ Mano tėveliai darbo vietoje“.

Auklėtojos. 2013m. Rugsėjis, spalis.
Išvyka-susitikimas į redakciją ( dalyviai vaikai).

 

„ Kaip gimsta laikraštukas“ Auklėtojos, tėvai, socialiniai partneriai. 2013m. Lapkritis.
Šeimų akcija ( dalyviai vaikai, tėvai), lankstinukų gamyba.

 

Kuriame savo tėvelių profesijos reklaminius lankstinukus. Auklėtojos, darželio bendruomenė, vaikai, tėvai. 2013m. Lapkritis.
Vakarojimas prie Advento žvakių.(dalyviai tėvai, auklėtojos, vaikai, bendruomenės nariai). „Sustokime ir pagalvokime“, žemaičių papročių puoselėjimas. Auklėtojos, vaikai, tėvai. 2013m. Gruodis.

 

Projekto dalyviai: 20 ikimokyklinio ugdymo vaikų, auklėtojos, specialistai, tėvai ir socialiniai partneriai.

Projekto tęstinumas ir sklaida: 2012 – 2013metais projektas bus tęsiamas su ugdytinių tėveliais aptarus tolimesnes vykdymo kryptis bei tikslus.

Apibendrinimas: Įgyvendinant projektą, pedagogai ir tėvai bendraudami su vaikais stengsis užtikrinti vaikų saugumą – tada vaikas įgija pasitikėjimą kitais; nedrąsų padrąsiname – vaikas išmoksta pasitikėti savimi; dažnai pagiriamas – vaikas išmoksta teisingai vertinti. Nuolatiniai palydovai – draugiškumas, garbingumas – vaikas išmoksta būti teisingas, jautrus silpnesniam,supančiai aplinkai.Ugdant visapusišką harmoningą asmenybę, didžiausias dėmesys bus skiriamas vaikų ir suaugusiųjų santykiams, bendradarbiavimo su tėvais ypatumams.Tėvai ir kiti lopšelio-darželio ugdytiniai galės kartu patirti daug teigiamų emocijų, sustiprės vaikų, pedagogų, šeimų pasitikėjimas vieni kitais. Specialistai suteiks tėvams ir pedagogams profesionalių žinių apie ikimokyklinio amžiaus vaiko raidos ypatumus. Vykdant projektą ,bus organizuojamos parodėlės, atvirų durų dienos, konkursėliai, ekskursijos, edukacinės išvykos. Projekro tikslas padėti pedagogams ir tėvams dirbti komandoje.

Programos vykdymo laikas:

2012 – 2013m.

Galimas tęstinumas.

 

Close Menu