– Ikimokyklinio ugdymo(si) tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.
– Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1 iki 6 metų.
– Priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką ir prioritetus nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kretingos rajono savivaldybė. Priėmimas į ugdymo įstaigas vykdomas centralizuotai, per savivaldybės sukurtą priėmimo sistemą. Ketindami leisti vaiką į ugdymo įstaigą, tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti prašymą.
– Priimant vaiką pasirašoma tėvų (globėjų, rūpintojų) ir ugdymo įstaigos mokymo sutartis, kurioje nurodoma ugdymo programa, jos trukmė, kiti šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai. Pereinant iš ikimokyklinio ugdymo į priešmokyklinio ugdymo grupę, pasirašoma nauja priešmokyklinio ugdymo sutartis.
– Vaikų ugdomoji veikla organizuojama pagal ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus įsakymu, ir pagal metinį grupės ugdomosios veiklos planą.
 – Vaikų maitinimas ir poilsis organizuojamas vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
– Mokytojai, planuodami grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį, atsižvelgdami į individualius vaikų poreikius ir grupės specifiką.
– Ugdymo turinys įgyvendinamas visą vaiko buvimo įstaigoje laiką: jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant į lauką, darželio kieme, bendraujant, dalyvaujant mokytojų organizuotoje ir pačių vaikų spontaniškoje veikloje.
– Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir kitiems ugdytojams geriau atpažinti vaiko ugdymosi poreikius ir jo daromą pažangą, tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, yra parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.
– Du kartus per metus (spalio ir gegužės mėnesiais) vaikų pasiekimų vertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Vertinimo įrodymai (pavyzdžiai) apie vaiko pasiekimus kaupiami pasiekimų aplanke. Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami individualių pokalbių (nuolat) ir tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų metu.
– Vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina grupės mokytojas kartu su logopedu, specialiuoju pedagogu.
– Įgyvendinus ikimokyklinio ugdymo programą, grupės mokytojas vaikų pasiekimų aplanką perduoda priešmokyklinio ugdymo mokytojui.
– Mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programą, 2025 m. rugsėjo 1 d. pradeda vykdyti programas, parengtas pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1142 patvirtintas Ikimokyklinio ugdymo programos gaires.

Rekomendacijos pedagogams, vadovams:

Žaismė ir atradimai. Rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo mokytojams, ugdantiems vaikus nuo gimimo iki 6 m.

Išmaniosios technologijos ir informatinis mąstymas.

Rekomendacijos tėvams:

Jūsų vaikas – ikimokyklinukas

Kodėl verta skaityti ankstyvajame amžiuje. Patarimai tėveliams.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Close Menu