________________________________________________________________________________________________

Atranka paskelbta 2023 m. gruodžio 6 d.

MITYBOS IR HIGIENOS SPECIALISTAS

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ skelbia atranką mitybos ir higienos specialisto pareigoms užimti. Darbo krūvis: 0,5 et. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareigybės lygis – B, jos paskirtis – vykdyti lopšelio-darželio vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mitybos ir higienos priežiūrą.

Darbo pradžia: 2024 m. sausio 1 d.

Darbo užmokestis – nuo 588,69 (priklauso nuo darbo stažo).

Reikalavimai pretendentams:

1. Turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą.

2. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

3. Žinoti vaikų sveikos mitybos principus, valgiaraščių sudarymo pagrindus.

4. Gebėti vykdyti įstaigos higieninės būklės priežiūrą vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Darbo patirtis (būtų privalumas).

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Atrankai pretendentas gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus pateikti į lopšelio-darželio raštinę asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu: F. Janušio g. 14, LT-97144 Kretinga ar elektroniniu paštu darzelis@zilvitis.kretinga.lm.lt iki 2023 m. gruodžio 22 d. 12.00 val.

Telefonas pasiteiravimui: (8 445) 79343.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai bus informuoti telefonu ir / ar elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką.

________________________________________________________________________________________________

Atranka paskelbta 2023 m. rugpjūčio 21 d.

LOGOPEDAS IR SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ skelbia atranką logopedo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti. Darbo krūvis: logopedo – 1 et., specialiojo pedagogo – 0,5 et. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Reikalavimai pretendentams:

Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir mokytojo (logopedo, specialiojo pedagogo) kvalifikacija.

Kiti reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.

Darbo patirtis (būtų privalumas).

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
6. Atrankai pretendentas gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus pateikti į lopšelio-darželio raštinę asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu: F. Janušio g. 14, LT-97144 Kretinga ar elektroniniu paštu darzelis@zilvitis.kretinga.lm.lt iki 2023 m. rugsėjo 4 d. 12.00 val.

Telefonas pasiteiravimui: (8 445) 79343.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai bus informuoti telefonu ir / ar elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką.

________________________________________________________________________________________________

Atranka paskelbta 2023 m. liepos 17 d.

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ skelbia atranką meninio ugdymo mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pareigoms užimti. Darbo krūvis – 0,38 et. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Reikalavimai pretendentams:

Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir mokytojo (šokio, dailės, muzikos) kvalifikacija.

Kiti reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.

Darbo patirtis (būtų privalumas).

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
6. Atrankai pretendentas gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus pateikti į lopšelio-darželio raštinę asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu: F. Janušio g. 14, LT-97144 Kretinga ar elektroniniu paštu direktore@zilvitis.kretinga.lm.lt iki 2023 m. rugpjūčio 11 d. 16.00 val.

Telefonas pasiteiravimui: (8 685) 04077.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai bus informuoti telefonu ir / ar elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką.

________________________________________________________________________________________________

KONKURSAS ŪKIO DALIES VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ (biudžetinė įstaiga, įm. k. 190278819, F. Janušio g. 14, Kretinga) skelbia konkursą ūkio dalies vedėjo pareigoms užimti.

Skelbimo paskelbimo data: 2023-05-26

Skelbimo numeris: 88382

 Skelbimas adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/ukio-dalies-vedejas-322;883820.html

Darbo krūvis: 1 etatas

Pareigybės lygis: A2

Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių: iki 1500 Eur.

Pareigybės paskirtis – tinkamai organizuoti Lopšelyje-darželyje atliekamas ūkines operacijas, jas planuoti, rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu, pildymu bei nurašymu. Organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldžių aplinkos darbuotojų darbą, vykdyti viešuosius pirkimus bei tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentaciją.

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Mokėti dirbti su operacinėmis sistemomis ir taikomosiomis programomis.

Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo įstaigų ūkinę veiklą reglamentuojančius dokumentus, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Civilinės saugos, Gaisrinės saugos įstatymus bei kitus teisės aktus.

Gebėti spręsti techninius klausimus, turėti darbo organizavimo pagrindus.

Būti išklausęs gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir civilinės saugos kursus bei turėti tai patvirtinančius pažymėjimus.

Mokėti rengti darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir kitas instrukcijas.

Žinoti Lietuvos higienos normų reikalavimus.

Išmanyti Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą.

Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu.

Gebėti dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Vykdo ūkinę veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos higienos normos reikalavimais pastatui ir patalpoms, patalpų įrangai ir apdailai, šildymui ir vėdinimui, vandentiekiui ir kanalizacijai, patalpų apšvietimui, teritorijos ir įrengimų priežiūrai.

Rengia ūkio dalies vedėjo veiklos planą, atsižvelgiant į Lopšelio-darželio strateginį ir metinį veiklos planus bei kitus įstaigos poreikius.

Rengia ūkinės veiklos dokumentus.

Nuolat prižiūri, vertina ir rūpinasi pastato ir patalpų tinkama būkle, organizuoja jų apsaugą.

Rūpinasi patalpų einamojo remonto darbų organizavimu ir atlikimu.

Prižiūri virtuvės, maisto sandėlio veiklą, higienos normų reikalavimų laikymąsi, ar teisingai tvarkoma sandėlio, virtuvės dokumentacija, maisto produktų apskaita.

Vykdo žaidimų aikštelės priežiūrą.

Užtikrina Lietuvos valstybinės vėliavos saugojimą ir iškėlimą švenčių dienomis.

Dalyvauja atliekant turto metinę ir neeilines inventorizacijas, vykdo Lopšelio-darželio inventoriaus, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, medžiagų ir trumpalaikio inventoriaus apskaitą ir saugą, teikia inventorizacijos komisijai nusidėvėjusio turto ir inventoriaus sąrašus nurašymui ar panaudojimui kitu, teisės aktuose numatytu, būdu.

Organizuoja cheminių priemonių ir inventoriaus, darbo rūbų, asmeninių apsaugos priemonių išdavimą ir nurašymą.

Vykdo skalbinių surinkimą, keitimą, išvežimą į skalbyklą, veda skalbinių apkaitą.

Organizuoja reikalingų Lopšelio-darželio veiklai tyrimų ir patikrų atlikimą.

Organizuoja aplinkos darbuotojų darbą, sudaro jų darbo ir atostogų grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

Užtikrina darbų saugos, civilinės saugos, higienos, gaisrinės saugos reikalavimų vykdymą:

Instruktuoja naujai priimtus darbuotojus, organizuoja periodinius darbuotojų instruktažus, supažindina su naujai įsigyto įrenginio saugaus naudojimo instrukcija, pildo instruktavimo žurnalus.

Rengia ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir kitas instrukcijas, civilinės saugos planą, civilinės saugos instrukciją, organizuoja civilinės saugos mokymus darbuotojams, civilinės saugos pratybas.

Vykdo pastato priešgaisrinę priežiūrą, aprūpina priešgaisrinėmis priemonėmis, instruktuoja darbuotojus dėl gaisrinės saugos.

Prižiūri ir vertina patalpų, įrangos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, atlieka įrangos (matavimo priemonių, gesintuvų ir kt.) patikrą teisės aktų nustatyta tvarka.

Organizuoja Lopšelio-darželio darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą, ar iš jo tyrimą, tvarko su juo susijusią dokumentaciją.

Organizuoja Lopšelio-darželio ugdytinių nelaimingų atsitikimų Lopšelyje-darželyje tyrimą, tvarko su juo susijusią dokumentaciją.

Vykdo ir koordinuoja sutarčių pasirašymo ir įgyvendinimo priežiūrą.

Vykdo Lopšelio-darželio viešuosius pirkimus, tvarko jų dokumentaciją.

Vykdo sąskaitų gavimo apskaitą, registruoja gautas sąskaitas faktūras dokumentų valdymo sistemoje.

Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į archyvą pagal patvirtintą Lopšelio-darželio dokumentacijos planą.

Apie visus nustatytos tvarkos pažeidimus, gedimus nedelsiant informuoja Lopšelio-darželio direktorių.

Vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Užpildytą pretendento anketą.
 5. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 6. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (per VATIS Prašymų teikimo modulį):

https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices

Konkurso pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Telefonas pasiteirauti: ( 8 445) 79393, el. paštas: darzelis@zilvitis.kretinga.lm.lt

Dokumentai priimami iki 2023 m. birželio 8 d. įskaitytinai.

________________________________________________________________________________________________

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ skelbia atranką mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigoms užimti. Darbo krūvis – 1,11 et. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Reikalavimai pretendentams:

Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

Kiti reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.

Darbo patirtis (būtų privalumas).

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
6. Atrankai pretendentas gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus pateikti į lopšelio-darželio raštinę asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu: F. Janušio g. 14, LT-97144 Kretinga ar elektroniniu paštu darzelis@zilvitis.kretinga.lm.lt iki 2023 m. kovo 10 d. 16.00 val.

Telefonas pasiteiravimui: (8 445) 79343, (8 685) 04077.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai bus informuoti telefonu ir/ar elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką.

________________________________________________________________________________________________

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 13,7-13,83 (baziniais dydžiais), nustatomas atsižvelgiant į vadovaujamo darbo patirtį).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

2.4. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje (taikoma neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vadovui);

2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai);

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

9. Direktorius turi žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius švietimo organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą, švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus ir pavedimus, kitus teisės aktus, vadovautis direktoriaus pareigybės aprašymu.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją  (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu(-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį.

8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacijų reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

10. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentų dokumentai priimami Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje, 209 kab., (Savanorių g. 29A, Kretinga) tiesiogiai, elektroniniu paštu daiva.sleiniute@kretinga.lt arba registruotu laišku iki 2022 m. spalio 25 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams nepateikusiems nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

– turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;

– gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, kiekvienam pretendentui  bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

 

Pretendentų atrankos posėdis Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms užimti vyks 2022 m. lapkričio 8 d.

SVARBUPretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė švietimo agentūra. Informacija apie vertinimą skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt.  Skirdama  pretendentų kompetencijų vertinimo laiką, agentūra pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs Savivaldybei prašymą dėl dalyvavimo konkurse. Pretendentas, pateikęs Savivaldybei prašymą dėl dalyvavimo konkurse, kompetencijoms vertinti turi registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 

Konkursas paskelbtas 2022 m. liepos 15 d.

________________________________________________________________________________________________

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ skelbia atranką mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigoms užimti. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Reikalavimai pretendentams:

Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija.

Kiti reikalavimai nurodyti Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774.

Darbo patirtis (būtų privalumas).

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
6. Atrankai pretendentas gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijas.

Dokumentus pateikti į lopšelio-darželio raštinę asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu: F. Janušio g. 14, LT-97144 Kretinga ar elektroniniu paštu darzelis@zilvitis.kretinga.lm.lt iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. 16.00 val.

Telefonas pasiteiravimui: (8 445) 79343.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pretendentai bus informuoti telefonu ir elektroniniu paštu apie atrankos vykdymo vietą ir laiką.

Close Menu