Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, siejamas su personalizuotu kiekvieno vaiko ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą. Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į vaikų socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis ugdymuisi ir dalyvavimui švietime. Tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.
2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo straipsnių pakeitimai ir įstatymo papildymai, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Įtraukties švietime plėtros 2021–2024 metų kryptys:

– Stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime.
– Didinti švietimo pagalbos prieinamumą.
– Gerinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai švietime.
– Pritaikyti mokyklų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Rekomendacijos pedagogams:

– Vienas iš svarbiausių uždavinių pedagogui priimant į grupę vaikutį su specialiaisiais ugdymosi poreikiais: įdėti pakankamai pastangų mezgant ryšį su vaiku ir bendradarbiavimą su jo tėvais.
– Atrasti vaiko stiprybes, jomis remtis siekiant tikslų. Kasdien rasti už ką pagirti.
– Žinant, su kokiais sunkumais susiduria vaikas, stengtis pritaikyti aplinką ir ugdymo metodus.
– Nelaukti, kol sunkumai įsisenės – matant didesnės pagalbos poreikį, kreiptis į Vaiko gerovės komisiją ar administraciją ir spręsti situacijas iš karto.
– Atkreipti dėmesį į tai, kad netinkamas vaiko elgesys dažniausiai nėra tikslingas ar sąmoningas, svarbu priimti jį kaip pagalbos šauksmą, ieškoti, kokie vaiko poreikiai nėra patenkinami.
– Reguliariai organizuoti individualius susitikimus, konfidencialiam pokalbiui su vaiko tėvais.
– Nepamiršti rūpintis savo psichologine sveikata, nes darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais reikalauja ne tik fizinių, kognityvinių, bet ir emocinių resursų.

Rekomendacijos tėvams:

– Svarbu kurti bendradarbiaujančius santykius su ugdymo įstaiga, pasitikėti joje dirbančiais pedagogais, įsiklausyti į jų rekomendacijas, skirti laiko susitikimams ir pagalbos vaikui planavimui.
– Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, dažnai svarbi yra rutina ir pastovumas, tai suteikia saugumo jausmą, todėl svarbu, kad tėveliai būtų linkę ieškoti kompromisų ir derinti šeimos taisykles prie ugdymo įstaigos taisyklių (pvz. laikytis dienotvarkės, derinti vaiko asmeninių daiktų atsinešimą į įstaigą, nevėluoti ir kt.).
– Tiek bendraujant su vaiku, tiek su ugdymo įstaiga svarbu nepamiršti akcentuoti vaiko stipriąsias puses, sėkmes, stengtis savo lūkesčius derinti su vaiko gebėjimais.
– Užtikrinti specialistų konsultacijų lankymą ir dalintis informacija, siekiant gauti kokybišką grįžtamąjį ryšį.
– Rūpintis savo emocine sveikata.

Naudingos nuorodos:

– „Įtraukties link“. Ką turi žinoti mokykla? – atmintinė mokykloms žiūrėti čia.
– Kompleksinė laiku suteikta pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams – lemiamas jų pozityviosios socializacijos veiksnys žiūrėti čia.
– Įtraukiosios ugdymo praktikos tobulinimas COVID-19 pandemijos kontekste: mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi sunkumų įveika žiūrėti čia.
– Įtraukaus ugdymo plėtros 2021–2024 metų veiksmų planas žiūrėti čia.
– NŠA „Įtraukusis ugdymas“ žiūrėti čia.
– Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiamajame ugdyme žiūrėti čia.
– Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius žiūrėti čia.
– Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose rekomendacijos žiūrėti čia.
– Įvairiapusis raidos sutrikimas: integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose (rekomendacijos pedagogams ir tėvams) žiūrėti čia.
– Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją žiūrėti čia.
– Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai žiūrėti čia.
– Metodinė pagalba mokytojams, ugdantiems autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus žiūrėti čia.
– Naujų leidinių serija: kaip padėti suprasti ir ugdyti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus? žiūrėti čia.
– Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoginių studijų programų turinio tobulinimo žiūrėti čia.
– Knygų sąrašas autizmo tematika žiūrėti čia.
– Mokytojo TV žiūrėti čia.
– Lietuvos įtraukties švietimo centras žiūrėti čia.

Close Menu