LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

Lopšelio-darželio savivaldą sudaro:

 • Lopšelio-darželio taryba;
 • Mokytojų taryba;
 • Metodinė taryba.

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA

Pirmininkas Lina Kvajauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja.

Nariai:

 • Birutė Žvinklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Daiva Samalienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja;
 • Birutė Perkumienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 • Virginija Litvinienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams;
 • Angelija Strainienė, vyr. buhalterė;
 • Inga Biliūnaitė-Rušinskė, tėvų atstovė;
 • Donatas Barysa – tėvų atstovas.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Įstaigos taryba – aukščiausioji Kretingos lopšelio-darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Įstaigos tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius, kuri sudaro pedagogai,  ir kiti įstaigos darbuotojai.
Tarybos pagrindinės funkcijos

 • Nustato įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką,
 • Pritaria įstaigos metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui,
 • Inicijuoja įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą,
 • Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius,
 • Analizuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą,
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į įstaigos sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

MOKYTOJŲ  TARYBA

 

Pirmininkė – Birutė Ėvaltienė, direktorė.

Nariai – visi pedagogai, dirbantys įstaigoje.

Mokytojų taryba – tai nuolat veikianti Kretingos lopšelio-darželio “Žilvitis ” savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Pedagogų tarybą sudaro įstaigos vadovai, visi pedagogai bei pagalbos vaikui specialistai.
Tarybos pagrindinės funkcijos

 • Aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo lopšelyje-darželyje klausimus, vaikų ugdymo (si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus,
 • Priimti sprendimus, analizuoti, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas,
 • Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir galimybes,
 • Kartu su lopšelio-darželio pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotoju ir kitais specialistais aptarti vaikų sveikatos, ugdymosi, poilsio, mitybos, darbų saugos ir kt. klausimus,
 • Rinkti mokytojus į lopšelio-darželio tarybą, į pedagogų atestacijos komisiją.

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba – tai veikianti Kretingos lopšelio-darželio “Žilvitis” pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Tarybos tikslas – gerinti ir tobulinti pedagogų ir lopšelio – darželio vadovų  profesinę kompetenciją, apjungiant jų veiklą pagal turimą patirtį, pomėgius, kompetencijas.

Struktūra, valdymas ir sudarymo principai
Metodinę tarybą sudaro  nariai: ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir specialistai( meninio ugdymo mokytojas, logopedas).
Tarybos pagrindinės funkcijos

 • nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus; nustatyti metodinės tarybos veiklos prioritetus,
 • nagrinėti ugdymo programas, aprobuoti ugdymo teminius planus ir  teikti rekomendacijas lopšelio – darželio direktoriui dėl jų tvirtinimo,
 • nagrinėti ugdytinių  ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus,
 • konsultuoti dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų,
 • prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą,
 • inicijuoti pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,
 • teikti siūlymus veiklos organizavimo klausimais lopšelio-darželio tarybai, direktoriui, rajono  ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, specialiojo ugdymo metodiniams būreliams.

 

 

Close Menu