LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

Lopšelio-darželio savivaldą sudaro:

 • Lopšelio-darželio taryba;
 • Mokytojų taryba;
 • Metodinė taryba.

Lopšelio-darželio taryba

Kretingos lopšelio – darželio “Žilvitis” taryba yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Nariai:

 1. Pavaduotoja – Daiva Samalienė, muzikos mokytoja metodininkė;
 2. Birutė Žvinklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 3. Dalia Stukienė, vaikų priežiūros darbuotoja;
 4. Inga Biliūnaitė – Rušinskė, tėvų atstovė;
 5. Edmundas Daukintis, tėvų atstovas.

Lopšelio-darželio tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Lopšelio – darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo;
 • pritaria Lopšelio – darželio strateginiam planui, Lopšelio – darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio – darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio – darželio direktoriaus;
 • teikia siūlymus Lopšelio – darželio direktoriui dėl Lopšelio – darželio nuostatų pakeitimo ir/ar papildymo, Lopšelio – darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Lopšelio – darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Lopšelio – darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Lopšelio – darželio direktoriui dėl Lopšelio – darželio veiklos tobulinimo;
 • svarsto metodinės tarybos, tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar Lopšelio – darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio – darželio direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Lopšelio – darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio – darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • pasirenka Lopšelio – darželio veiklos įsivertinimo sritis, metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Lopšelio – darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

Mokytojų taryba (mokyklos savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti)

Mokytojų tarybos sudėtis:

 • mokytojų tarybos pirmininkė  – Birutė Ėvaltienė, lopšelio – darželio direktorė.
 • nariai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, meninio ugdymo mokytojas.

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • svarsto Lopšelio – darželio veiklos planą, strateginį planą, analizuoja ikimokyklinio ugdymo programų parengimo ir įgyvendinimo, vaikų brandumo mokyklai klausimus;
 • teikia Lopšelio – darželio direktorei, mokytojų atestacijos  komisijai siūlymus dėl mokytojų  kvalifikacijos tobulinimo;
 • svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), specialiojo ugdymo(si), poilsio ir mitybos klausimus;
 • inicijuoja inovacijų paiešką, patirties sklaidą, Lopšelio – darželio kaitos procesus;
 • sprendžia kitus mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus;
 • svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

Lopšelio-darželio Metodinė taryba

Metodinė taryba – tai veikianti Kretingos lopšelio-darželio “Žilvitis” pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Tarybos tikslas – gerinti ir tobulinti pedagogų ir lopšelio – darželio vadovų  profesinę kompetenciją, apjungiant jų veiklą pagal turimą patirtį, pomėgius, kompetencijas.

Struktūra, valdymas ir sudarymo principai

Metodinės tarybos sudėtis:

 • metodinės tarybos pirmininkė  – Birutė Žvinklienė, lopšelio – darželio direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • nariai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, meninio ugdymo mokytojas.

Mokytojų tarybos funkcijos:

Tarybos pagrindinės funkcijos

 • nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus; nustatyti metodinės tarybos veiklos prioritetus,
 • nagrinėti ugdymo programas, aprobuoti ugdymo teminius planus ir  teikti rekomendacijas lopšelio – darželio direktoriui dėl jų tvirtinimo,
 • nagrinėti ugdytinių  ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus,
 • konsultuoti dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų,
 • prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą,
 • inicijuoti pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,
 • teikti siūlymus veiklos organizavimo klausimais lopšelio-darželio tarybai, direktoriui, rajono  ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, specialiojo ugdymo metodiniams būreliams.

 

 

Close Menu