LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

Lopšelio-darželio savivaldą sudaro:

 • Lopšelio-darželio taryba;
 • Mokytojų taryba;
 • Metodinė taryba.

Lopšelio-darželio taryba

Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausioji Lopšelio-darželio savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Lopšelio-darželio taryba atsiskaito ją rinkusiems lopšelio-darželio bendruomenės nariams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Daiva Samalienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

 1. Pavaduotoja – Indrė Končė, tėvų atstovė;
 2. Birutė Žvinklienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 3. Monika Benetytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 4. Aušrinė Metrikienė, ūkio dalies vedėja;
 5. Daiva Glušakovienė, vaikų priežiūros darbuotoja;
 6. Simona Molotokė, tėvų atstovė;
 7. Gabrielė Trakienė, tėvų atstovė;
 8. Vytautas Grykšas, tėvų atstovas;
 9. Daiva Donėlienė, tėvų atstovė.

Lopšelio-darželio taryba:

 • teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo;
 • pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus;
 • teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ir (ar) papildymo, Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
 • svarsto metodinės tarybos, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • pasirenka Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo sritis, metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

Mokytojų taryba (lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti)

Mokytojų tarybos sudėtis:

 • mokytojų tarybos pirmininkė  – Inga Kutelienė, lopšelio-darželio direktorė.
 • nariai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, meninio ugdymo mokytojai.

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • svarsto Lopšelio-darželio veiklos planą, strateginį planą, analizuoja ikimokyklinio ugdymo programų parengimo ir įgyvendinimo, vaikų brandumo mokyklai klausimus;
 • teikia Lopšelio-darželio direktoriui, mokytojų atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(si), specialiojo ugdymo(si), poilsio ir mitybos klausimus;
 • inicijuoja inovacijų paiešką, patirties sklaidą, Lopšelio-darželio kaitos procesus;
 • sprendžia kitus mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus;
 • svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

Metodinė taryba

Metodinė taryba – tai veikianti Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Tarybos tikslas – gerinti ir tobulinti pedagogų ir Lopšelio-darželio vadovų  profesinę kompetenciją, apjungiant jų veiklą pagal turimą patirtį, pomėgius, kompetencijas.

Struktūra, valdymas ir sudarymo principai

Metodinės tarybos sudėtis:

 • metodinės tarybos pirmininkė  – Birutė Žvinklienė, lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • nariai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, meninio ugdymo mokytojai.

Metodinės tarybos pagrindinės funkcijos:

 • nagrinėti ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijų įgyvendinimo klausimus;
 • nustatyti metodinės tarybos veiklos prioritetus;
 • nagrinėti ugdymo programas, aprobuoti ugdymo teminius planus ir teikti rekomendacijas Lopšelio-darželio direktoriui dėl jų tvirtinimo;
 • nagrinėti ugdytinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus;
 • konsultuoti dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų;
 • prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;
 • inicijuoti pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą;
 • teikti siūlymus veiklos organizavimo klausimais Lopšelio-darželio tarybai, direktoriui, rajono ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, specialiojo ugdymo metodiniams būreliams.

 

 

Close Menu