1. Lopšelio – darželio „Žilvitis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

 Nariai:

 1. Birutė Ėvaltienė, lopšelio-darželio direktorė, komisijos pirmininkė;
 2. Virginija Mockuvienė, lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 3. Daiva Samalienė, muzikos mokytoja metodininkė, narė;
 4. Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 5. Jolanta Jurgutienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, nare deleguota į Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją.

2. Kretingos lopšelio – darželio „Žilvitis“ korupcijos prevencijos komisija

Nariai:

 1. Daina Milinskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, komisijos pirmininkė;
 2. Regina Bytautienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė;
 3. Dalia Stukienė, vaikų priežiūros darbuotoja, narė.

3. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis strateginio planavimo grupė

 Nariai:

 1. Birutė Ėvaltienė, lopšelio-darželio direktorė, pirmininkė;
 2. Birutė Žvinklienė, pavaduotoja ugdymui, narė;
 3. Rita Falkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 4. Ella Kvietkauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė;
 5. Rima Žukauskaitė Vaškienė, vyriausioji buhalterė, narė.

4. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ strateginio plano stebėsenos darbo grupė

Nariai:

 1. Giedra Kaubrienė, lopšelio-darželio logopedė metodininkė, darbo grupės pirmininkė;
 2. Irana Plaščinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, narė;
 3. Daiva Samalienė, menio ugdymo mokytoja, metodininkė.

5. Kretingos lopšelio – darželio „Žilvitis“ veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

 Nariai:

 1. Rita Falkienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, darbo grupės pirmininkė;
 2. Vilma Balsevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė, narė;
 3. Gražina Vitkauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė;
 4. Daina Milinskienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė.

6. Kretingos lopšelio – darželio „Žilvitis“ taryba

Kretingos lopšelio – darželio “Žilvitis” taryba yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Irana Plaščinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Nariai:

 1. Pavaduotoja – Daiva Samalienė, muzikos mokytoja metodininkė;
 2. Laimutė Vasiliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 3. Dalia Stukienė, vaikų priežiūros darbuotoja;
 4. Inga Biliūnaitė – Rušinskė, tėvų atstovė;
 5. Darius Martinkus, tėvų atstovas;
 6. Edmundas Daukintis, tėvų atstovas.

Lopšelio-darželio tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Lopšelio – darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo;
 • pritaria Lopšelio – darželio strateginiam planui, Lopšelio – darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio – darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio – darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio – darželio direktoriaus;
 • teikia siūlymus Lopšelio – darželio direktoriui dėl Lopšelio – darželio nuostatų pakeitimo ir/ar papildymo, Lopšelio – darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Lopšelio – darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Lopšelio – darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Lopšelio – darželio direktoriui dėl Lopšelio – darželio veiklos tobulinimo;
 • svarsto metodinės tarybos, tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar Lopšelio – darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio – darželio direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Lopšelio – darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio – darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • pasirenka Lopšelio – darželio veiklos įsivertinimo sritis, metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Lopšelio – darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

7. Lopšelio – darželio Mokytojų taryba (mokyklos savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti)

Mokytojų tarybos sudėtis:

 • mokytojų tarybos pirmininkė  – Birutė Ėvaltienė, lopšelio – darželio direktorė.
 • nariai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, meninio ugdymo mokytojas.

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • svarsto Lopšelio – darželio veiklos planą, strateginį planą, analizuoja ikimokyklinio ugdymo programų parengimo ir įgyvendinimo, vaikų brandumo mokyklai klausimus;
 • teikia Lopšelio – darželio direktorei, mokytojų atestacijos  komisijai siūlymus dėl mokytojų  kvalifikacijos tobulinimo;
 • svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), specialiojo ugdymo(si), poilsio ir mitybos klausimus;
 • inicijuoja inovacijų paiešką, patirties sklaidą, Lopšelio – darželio kaitos procesus;
 • sprendžia kitus mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus;
 • svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

8. Viešųjų pirkimų komisija

9. Komisija nuolatinėms materialinėms vertybėms nurašyti

Close Menu