(6 metų vaikai)

DARBO LAIKAS:
7.00–17.30 val.

 

 

GRUPĖJE DIRBA:

Karina Stainienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Danguolė Butkuvienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
Vilma Mažonienė, vaikų priežiūros darbuotoja.

Grupėje vaikai ugdomi pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą, kurios paskirtis užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermę, siekiant ir įgyvendinant ugdymo tikslus, uždavinius, taikant į vaiką orientuoto ugdymo metodus, vaiko kompetencijų augimą skatinančius pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus. Grupėje vykdoma socialinė-emocinė ugdymo programa ,,Zipio draugai“. Šias metais taip pat vykdome tarptautinį projektą „When I grow up!“, kurio pagalba susipažįstame su įvairiomis profesijomis, jų atstovais bei įdomia žmonių veikla, prevencinį projektą „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“, padedantį lavinti vaikų laikyseną terapinių kamuolių pagalba, dalyvaujame rajoniniuose, respublikiniuose trumpalaikiuose projektuose, konkursuose, parodose, konferencijose, gerosios patirties renginiuose ir pan.

Daugiau informacijos apie jūsų vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ galite sužinoti prisijungę prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“.

Close Menu